Electrical Systems Engineer

Electrical Systems Engineer

Bee Bee One B.V. heeft het technisch hart van grote energieopslagsystemen ontwikkeld. Die systemen
zijn uniek, omdat ze zijn gebaseerd op schone technologie. De opslag van energie op grote schaal is
een nieuw fenomeen en wij zijn een jong en dynamisch bedrijf. De componenten van onze systemen,
maar ook het design, worden doorlopend doorontwikkeld en afgestemd op de eisen en wensen van
de eindgebruikers. Juist omdat we een jong bedrijf zijn en werken met nieuwe technologie, zit elke dag
vol nieuwe uitdagingen. Voor het ontwerpen en optimaliseren van onze energieopslagsystemen zijn
we op zoek naar een Electrical Systems Engineer die zich daar helemaal bij thuis voelt. We zijn
op zoek naar iemand die al enkele jaren relevante werkervaring heeft en ons team in theoretische én
praktische zin komt versterken.

Waarom dit een kans is voor jou
Voor onze schone en unieke energieopslagsystemen hebben we jou nodig! We willen namelijk dat
onze systemen in alle opzichten uniek zijn. Daar hebben we jouw kennis bij nodig. Wij zijn revolutionair
en realistisch. Met jou willen we ons team versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en
onze bedrijfsvoering betrokken.

Herken je je hierin?
Je bent je ervan bewust dat er in de samenleving veel moet veranderen om de leefbaarheid op onze
planeet te behouden en te verbeteren. Technologie kan daaraan bijdragen. Je ziet de uitdagingen en
de noodzaak van praktische toepassingen. Je ziet het nut van een wetenschappelijke grondslag, maar
ook de noodzaak van een snel resultaat. Je houdt van nadenken én je houdt van bouwen. Je hebt een
brede interesse en werkt graag samen met engineers uit andere disciplines. Je hebt het in je om een
dragende speler te worden in ons team. Je krijgt een kick van de dingen die we maken.

Je profiel

 • MSc niveau Electrical Engineering of gerelateerde disciplines;
 • Je hebt >4 jaar industriële werkervaring met elektrische infrastructuur (AC of DC) van 10kW tot
  enkele megawatten;
 • Je bent kundig met vermogenselektronica, elektrische motoren/generatoren, automatisering
  en regeltechniek;
 • Je hebt ervaring met begeleiden van complexe projecten;
 • Je zit vol ideeën, neemt initiatief en kan goed zelfstandig, maar ook in teamverband werken;
 • Je voelt je thuis in het modelleren van processen en systemen, bijvoorbeeld met
  Matlab/Simulink of Python;
 • Je wordt enthousiast van ontwikkelingen in duurzame technologie, smart grids en
  energiemanagementsystemen;
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal;
 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van cliënten en collega’s te winnen;
 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving
  waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen.
Ons aanbod
Bij ons kun je jezelf zijn. En jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt bij ons
en daar helpen we je ook mee. Voor de juiste persoon bieden wij passende primaire- en secundaire

arbeidsvoorwaarden. Bee Bee One maakt deel uit van een groep van bedrijven die actief zijn in de volgende generatie technologie op het gebied van duurzaamheid. We bieden je doorgroeimogelijkheden binnen
 Bee Bee One en binnen de groep.

Je sollicitatie
Je kunt je reactie per email sturen naar: info@beebeeone.com
Telefoon 023 – 554 33 30.

Over Bee Bee One B.V.
Bee Bee One ontwerpt, ontwikkelt en bouwt energieopslagsystemen. Het zijn de schoonste ter wereld.
Vóór, tijdens en ná gebruik. De systemen hebben een opslagcapaciteit variërend van 10 tot 400 MWh.
We werken voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Met onze technologie leveren wij een
belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving.

Electrical Systems Engineer

Bee Bee One B.V. develops the technical core for large-scale energy storage systems. These systems
are unique, because they are based on clean technology. The large-scale storage of energy is a new
phenomenon and we are a young and dynamic company. The components of our systems and their
design are completely redeveloped from scratch through to the end product, and are designed to meet
the demands and wishes of end users. Because we are such a young company and we are working with
new technology, every day brings new challenges. To design and optimize our energy storage systems,
we’re looking for an Electrical Systems Engineer who feels totally at home in this environment.
We are looking for someone who already has a few years relevant work experience and can contribute
to our team on both the theoretical and the practical front.

Why this is an opportunity for you
We need you for our clean and unique energy storage systems! We want our systems to be totally
unique, in every respect. To achieve this, we need your expertise. We are revolutionary and realistic.
We want you to help us strengthen our team. You will be involved in all aspects of our systems and
our management.

Can you see yourself in this role?
You’re aware that a lot needs to change in society to maintain and improve the quality of life on our
planet. Technology can contribute to this. You identify the challenges and the need for practical
applications. You see the usefulness of a scientific foundation but at the same time recognise the need
for a quick result. You like to think and you like to build. You have a wide range of interests and enjoy
working with engineers from other disciplines. You have what it takes to become a key player on our
team. You get a kick out of the things we build.

Your profile

 • MSc in Electrical Engineering or related discipline;
 • You have >4 years of industrial working experience with electrical infrastructure (AC or DC),
  ranging from 10kW to several megawatts;
 • You are knowledgeable in power electronics, electrical motors/generators, automation and
  control systems;
 • You have experience in supervising complex projects;
 • You are full of ideas, take initiative and can deliver excellent work either on your own and as
  part of a team;
 • You feel at home in the modelling of processes and systems, for example using
  Matlab/Simulink or Python;
 • You get excited from recent developments in sustainable technology, smart grids and energy
  management systems.
 • You are fluent in Dutch and English;
 • Your pleasant personality means you are liked by customers and colleagues;
 • You are enjoying your current work, but you would prefer to work in an environment where
  you can step up and deliver more;

What we offer
With us, you can be yourself. And further develop yourself! We like to see people feel at home with
us, and we will help you with that. For the right person we offer an attractive pay and benefits package.
Bee Bee One is part of a group of companies working on the next generation of technology in the area
of sustainability. We offer you growth opportunities both within Bee Bee One and within the group.

Your application
You can respond by sending an email to: info@beebeeone.com
Telephone (+31) (0)23 – 554 33 30.

About Bee Bee One B.V.
Bee Bee One designs, develops and constructs energy storage systems. They are the cleanest systems
in the world. Before, during and after use. These systems have a storage capacity ranging from 10 to
400 MWh. We work to order for clients in the Netherlands and overseas. Through our technology we
are making an important contribution to a more sustainable human society.