Industrial Software Engineer

Industrial Software Engineer

Bee Bee One B.V. heeft het technisch hart van grote energieopslagsystemen ontwikkeld. Die systemen zijn uniek, omdat ze zijn gebaseerd op schone technologie. De opslag van energie op grote schaal is een nieuw fenomeen en wij zijn een jong en dynamisch bedrijf. De componenten van onze systemen, maar ook het design, worden doorlopend doorontwikkeld en afgestemd op de eisen en wensen van de eindgebruikers. Juist omdat we een jong bedrijf zijn en werken met nieuwe technologie, zit elke dag vol nieuwe uitdagingen.

Wij zijn op zoek naar een energieke en gepassioneerde Industrial Software Engineer die zich daar helemaal bij thuis voelt. We zijn op zoek naar iemand die al enkele jaren relevante werkervaring heeft opgebouwd en toe is aan deze geweldige uitdaging.  

Waarom dit een kans is voor jou
Voor onze schone en unieke energieopslagsystemen hebben we jou nodig! We willen namelijk dat onze systemen in alle opzichten uniek zijn. Daar hebben we jouw kennis bij nodig. Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken.

Herken je je hierin?
Je kunt de verbindende schakel zijn tussen de systemen die wij hebben ontwikkeld en de gebruikers die ze zo efficiënt mogelijk willen inzetten voor de opslag van energie. Je hebt affiniteit met techniek. Dat spreekt voor zich. Je houdt ervan om met collega’s die een andere achtergrond hebben te sparren om zo te komen tot het beste resultaat. Je voelt je verantwoordelijk voor je job en wilt graag een dragende speler in ons team worden. Je beschikt over de kwaliteiten om gebruiksvriendelijke software voor onze energieopslagsystemen te ontwerpen, maar je schakelt ook gemakkelijk anderen in als die op onderdelen beter zijn. Wij willen in alle opzichten systemen bouwen die uniek zijn en jij krijgt er een kick van om daaraan bij te dragen.

Je profiel 
• Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke rol voor meerdere platformen
• Je hebt een HBO of WO-diploma in Technische Informatica of een vergelijkbare richting
• Je kunt zelfstandig het besturingsontwerp voor onze energieopslagsystemen ontwikkelen
• Je hebt affiniteit met het ontwikkelen van software voor energieopslag / de energiemarkt
• Je hebt kennis van Scada / PLC / DCS en Safety (HAZOP en SIL-studies)
• Je hebt kennis van Siemens systemen
• Je hebt kennis van Machine Learning
• Je hebt ervaring met de werkmethoden Agile en Scrum
• Je kunt als Projectleider schakelen met externe partijen
• Je kunt leveranciers en installateurs trainen en begeleiden bij inbedrijfstelling
• Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal
• Je hebt ideeën en neemt initiatief
• Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen

Ons aanbod 
Bij ons kun je jezelf zijn. En jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt bij ons en daar helpen we je ook mee. Voor de juiste persoon bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bee Bee One maakt deel uit van een groep van bedrijven die actief zijn in de volgende generatie technologie op het gebied van duurzaamheid. We bieden je doorgroeimogelijkheden binnen Bee Bee One en binnen de groep.

Je sollicitatie 
Je kunt je reactie per e-mail sturen naar: info@beebeeone.com 
Telefoon 023 – 554 33 30 

Over BeeBeeOne B.V. 
Bee Bee One ontwerpt, ontwikkelt en bouwt energieopslagsystemen. Het zijn de schoonste ter wereld. Vóór, tijdens en ná gebruik. De systemen hebben een opslagcapaciteit variërend van 10 tot 400 MWh. We werken voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Met onze technologie leveren wij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving.

Industrial Software Engineer

Bee Bee One B.V. develops the technical core for large-scale energy storage systems. These systems are unique, because they are based on clean technology. The large-scale storage of energy is a new phenomenon and we are a young and dynamic company. The components of our systems and their design are completely redeveloped from scratch through to the end product, and are designed to meet the demands and wishes of end users. Because we are such a young company and we are working with new technology, every day brings new challenges.

We are now looking for an energetic and passionate Industrial Software Engineer who feels totally at home in this environment. Our ideal candidate already has a few years of relevant experience under their belt and is looking for a major challenge.

Why this is an opportunity for you
We need you for our clean and unique energy storage systems! We want our systems to be totally unique, in every respect. To achieve this, we need your expertise. We are revolutionary and realistic. We want you to help us strengthen our innovation team. You will be involved in all aspects of our systems and our management.

Can you see yourself in this role?
You would be the linchpin between the systems we have developed and the users who want to deploy them as efficiently as possible to store energy. You feel at home with technology. That is a must. You love brainstorming with colleagues who have a different background to yours in order to figure out the optimum result. You take responsibility for your own work, and would like to become a cornerstone of our team. You have the abilities to design user-friendly software for our energy storage systems, but you are also happy to involve other people wherever they are better at individual aspects. We are looking to build systems that are unique in every respect, and you get a kick out of making a contribution to this.

Your profile 
• You have several years of experience in a similar role on a variety of platforms
• You hold a university degree in Information Technology or a similar subject
• You can work on your own to develop the control design for our energy storage systems
• You are comfortable with developing software for energy storage / the energy market
• You are familiar with Scada / PLC / DCS and Safety (HAZOP and SIL studies)
• You are familiar with Siemens systems
• You are familiar with Machine Learning
• You have experience with Agile and Scrum working methods
• As Project Manager, you can act as the link to external parties
• You can train and supervise suppliers and installers during on-site commissioning
• You can deliver excellent work on your own and as part of a team
• You are fluent in both Dutch and English
• You are an ideas person and you take the initiative
• You enjoy your current work, but you would prefer to work in an environment where you can step up and deliver more

What we offer 
With us, you can be yourself. And further develop yourself! We like to see people feel at home with us, and we will help you with that. For the right person we offer an attractive pay and benefits package. Bee Bee One is part of a group of companies working on the next generation of technology in the area of sustainability. We offer you growth opportunities both within Bee Bee One and within the group.

Your application 
You can respond by sending an email to: info@beebeeone.com 
Phone: +31 (0) 23 554 33 30 

About BeeBeeOne B.V.
Bee Bee One designs, develops and constructs energy storage systems. They are the cleanest systems in the world. Before, during and after use. These systems have a storage capacity ranging from 10 to 400 MWh. We work to order for clients in the Netherlands and overseas. Through our technology we are making an important contribution to a more sustainable human society.