Materials Science Innovation Engineer

Vacature

Innovation Engineer Materiaalkunde

PhD positie

Bee Bee One is een jong en dynamisch bedrijf dat is opgericht in 2019. Bee Bee One is een duurzame deelneming van Wilgenhaege Investments en ontstaan vanuit de eigen innovatieafdeling. Bee Bee One bouwt en ontwikkelt grote energieopslagsystemen. De systemen zijn uniek, omdat ze zijn gebaseerd op schone technologie. De systemen zijn groot omdat ze in opslagcapaciteit kunnen variëren van enkele megawattuur tot honderden megawattuur. De opslag van energie op grote schaal is een nieuw fenomeen en Bee Bee One wil internationaal een leidende positie innemen in de markt voor schone opslag van energie.

Dat onze technologieën wezenlijk anders zijn dan de batterij en accutechnologie die we in de afgelopen decennia hebben gezien, ligt alleen al om die reden meer dan voor de hand. Omdat we van schone technologie houden, zitten we ook op andere sporen dan de lithium-ion technologie. Voor het verbeteren van de processen in onze energieopslagsystemen zijn we op zoek naar een Innovation Engineer Materiaalkunde.

 

Waarom dit een kans is voor jou?
Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een jonge, dynamische en uitdagende omgeving, waarbij passie en de drijfveer om dingen doorlopend beter te maken, in alle geledingen van de organisatie doorklinken. We zijn op zoek naar iemand die al enkele jaren relevantie werkervaring heeft en ons team in theoretische én praktische zin komt versterken. We houden van denken én we houden van doen. Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken.

 

Herken je je hierin?
Je kunt de creatief verbindende schakel zijn tussen theorie en praktijk. Je bent een teamspeler. Je houdt ervan om met collega’s die een andere achtergrond hebben te sparren. Je begrijpt wat er bij innovatie van je wordt gevraagd. Aan een half woord heb jij genoeg. Je voelt je verantwoordelijk voor je job en wilt graag een dragende speler in ons team worden. Wij willen in alle opzichten systemen bouwen die uniek zijn en jij krijgt er een kick van om daaraan bij te dragen.

 

Je profiel

 • PhD in Materiaalkunde, Structurele Mechanica of vergelijkbare richtingen;
 • Je hebt praktische ervaring in het oplossen van materiaalkeuzes onder bijzondere omstandigheden;
 • Je hebt naast kennis en ervaring van materiaaltechniek nadrukkelijke ervaring op grond van composiettechnologie;
 • Je beschikt over fundamentele kennis en praktische ervaring met structurele analyses in eindige-elementenmethoden;
 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen;
 • Je hebt ideeën en neemt initiatief;
 • Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren;
 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van cliënten en collega’s te winnen;
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.

 

Ons aanbod
Bij ons kun je jezelf zijn en jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt bij ons en daar helpen we je ook mee. Voor de juiste persoon bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bee Bee One maakt deel uit van een groep van bedrijven die actief zijn in volgende generatie technologie op het gebied van duurzaamheid. We bieden je doorgroeimogelijkheden binnen Bee Bee One en binnen de groep.

Je sollicitatie
Je kunt je reactie per post of e-mail sturen naar:

 

Bee Bee One B.V
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp

Ter attentie van Marjorie Boddeke info@beebeeone.com 
Telefoon 023 – 554 33 30

 

Over Bee Bee One
Bee Bee One ontwerpt, ontwikkelt en bouwt energieopslagsystemen. De systemen zijn gebaseerd op schone technologie en de technologie die we gebruiken is schaalbaar. Bee Bee One is een jong, innovatief en dynamisch bedrijf. Neem een kijkje op www.beebeeone.com. Bee Bee One is een deelneming van Wilgenhaege Investments. Wilgenhaege heeft belangen in meerdere bedrijven en sectoren. De bedrijven in de energiesector houden zich bezig met het genereren van energie, het opslaan van energie, verhandelen van energie en het duurzaam inzetten van energie in productiesystemen. In de transportsector werken we aan technologie voor treinen, trams en metro’s die ervoor zorgt dat tot wel 90% van de energie bespaard kan worden. Ook is Wilgenhaege bezig met kleinschalige afvalverwerking in grote steden en nieuwe, onzichtbare technieken om geluidsoverlast terug te dringen in rumoerig stedelijke, of industriële gebieden.

Materials Science Innovation Engineer

Post-doctoral position

Bee Bee One is a young and dynamic company, established in 2019. Bee Bee One is a sustainable venture held by Wilgenhaege Investments and was created by our own innovation division. Bee Bee One constructs and develops large-scale energy storage solutions. These systems are unique, because they are based on clean technology. The systems are large-scale in the sense that their storage capacity ranges from a few megawatt hours to hundreds of megawatt hours. Large-scale energy storage is a new phenomenon, and Bee Bee One wants to become an international leader in the market for clean energy storage.

The fact that our technologies are significantly different to the batteries and battery technology that we have seen in the last few decades is significant in its own right. Because we care about clean technology, we are on a totally different track than lithium-ion technology. In order to improve the processes in our energy storage systems we are now looking for a Materials Science Innovation Engineer.

Why is this opportunity right for you?
We are looking for someone who feels at home in a young, dynamic and challenging environment, where passion and the commitment to keep on improving things shine through at every level of the organisation. We are looking for someone who already has a few years’ relevant work experience and can contribute to our team on both the theoretical and the practical front. We love people who think, and we love people who act. We are revolutionary and realistic. We want you to strengthen our innovation team. You will be involved in all aspects of our systems and our business operations.

Does this sound like you?
You can provide the missing link between theory and practice. You are a team player. You love brainstorming with colleagues who have a different background to you. You understand what innovation demands from you. You pick things up quickly. You take responsibility for your own work, and would like to become a linchpin in our team. We are looking to build systems that are unique in every respect, and you get a kick out of making a contribution to this.

Your profile

 • PhD in Materials Science, Structural Mechanics or similar areas;
 • You have practical experience in selecting the right materials to use under unusual circumstances;
 • As well as knowledge and experience in materials technology, you specifically have experience based on composite technology;
 • You have basic knowledge and practical experience with structural analysis using finite element methods;
 • You are enjoying your current work, but you would prefer to work in an environment where you can step up and deliver more;
 • You are an ideas person and you take the initiative;
 • You can deliver excellent work either on your own and as part of a team.
 • Your pleasant personality means you are liked by customers and colleagues;
 • You are fluent in both Dutch and English.

Our offer
With us you can be yourself and develop yourself! We like to see people feel at home with us, and we will help you with that. For the right person we offer an attractive pay and benefits package. Bee Bee One is part of a group of companies active in next-generation technology in the area of sustainability. We offer you growth opportunities both within Bee Bee One and within the group.

Your application
You can send your reply by letter or email to:

Bee Bee One B.V.
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp

Attention: Marjorie Boddeke info@beebeeone.com 
Phone: +31 (0) 23 554 33 30

About Bee Bee One
Bee Bee One designs, develops and constructs energy storage systems. These systems are based on clean technology and the technology we use is scalable. Bee Bee One is a young, innovative and dynamic company. Take a look at www.beebeeone.com. Bee Bee One is a venture holding of Wilgenhaege Investments. Wilgenhaege holds interests in multiple companies and sectors. The companies in the energy sector are focussed on generating energy, storing energy, trading in energy and the sustainable use of energy in production systems. In the transport sector we are working on technology for trains, trams and subways that deliver energy saving of as much as 90%. Wilgenhaege is also involved in small scale waste processing in large cities and new, invisible technologies to reduce sound nuisance in noisy urban or industrial areas.