Process Innovation Engineer

Innovation Engineer Procestechnologie

Bee Bee One is een jong en dynamisch bedrijf dat is opgericht in 2019. Bee Bee One bouwt en ontwikkelt grote energieopslagsystemen. De systemen zijn uniek, omdat ze zijn gebaseerd op schone technologie. De systemen zijn groot omdat ze in opslagcapaciteit kunnen variëren van enkele megawattuur tot honderden megawattuur. De opslag van energie op grote schaal is een nieuw fenomeen en Bee Bee One wil internationaal een leidende positie innemen in de markt voor schone opslag van energie.

Dat onze technologieën wezenlijk anders zijn dan de batterij en accutechnologie die we in de afgelopen decennia hebben gezien, ligt alleen al om die reden meer dan voor de hand. Omdat we van schone technologie houden, zitten we ook op andere sporen dan de lithium-ion technologie. Voor het verbeteren van de processen in onze energieopslagsystemen zijn we op zoek naar een Innovation Engineer Procestechnologie.

Waarom dit een kans is voor jou?
Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een jonge, dynamische en uitdagende omgeving, waarbij passie en de drijfveer om dingen doorlopend beter te maken, in alle geledingen van de organisatie doorklinken. We zijn op zoek naar iemand die al enkele jaren relevantie werkervaring heeft en ons team in theoretische én praktische zin komt versterken. We houden van denken én we houden van doen. Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken.

Herken je je hierin?
Je kunt de creatief verbindende schakel zijn tussen theorie en praktijk. Je bent een teamspeler. Je houdt ervan om met collega’s die een andere achtergrond hebben te sparren. Je begrijpt wat er bij innovatie van je wordt gevraagd. Aan een half woord heb jij genoeg. Je voelt je verantwoordelijk voor je job en wilt graag een dragende speler in ons team worden. Wij willen in alle opzichten systemen bouwen die uniek zijn en jij krijgt er een kick van om daaraan bij te dragen.

Je profiel

 • PhD of Msc in Procestechnologie, Chemie, of toegepaste natuurkunde
 • Langjarige praktische ervaring in het ontwikkelen van processen in de chemie-, voedsel- of energiesector
 • Je hebt kennis van dynamische processen waarbij de opslag en overdracht van warmte een belangrijke rol speelt
 • Je kunt theorie omzetten in P&ID schema’s en vertalen naar fysieke onderdelen
 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen
 • Je hebt ideeën en neemt initiatief
 • Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren
 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van cliënten en collega’s te winnen
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal

Ons aanbod
Bij ons kun je jezelf zijn en jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt bij ons en daar helpen we je ook mee. Voor de juiste persoon bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bee Bee One maakt deel uit van een groep van bedrijven die actief zijn in volgende generatie technologie op het gebied van duurzaamheid. We bieden je doorgroeimogelijkheden binnen Bee Bee One en binnen de groep.

Je sollicitatie
Je kunt je reactie per post of e-mail sturen naar:

Bee Bee One B.V
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp

Ter attentie van Marjorie Boddeke info@beebeeone.com 
Telefoon 023 – 554 33 30.

Over Bee Bee One B.V
Bee Bee One ontwikkelt energieopslagsystemen. Het zijn de schoonste ter wereld. Vóór, tijdens en ná gebruik. De systemen hebben een opslagcapaciteit variërend van 10 tot 400 MWh. We werken voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Met onze technologie leveren wij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving.

Process Innovation Engineer

Bee Bee One is a young and dynamic company that was founded in 2019. Bee Bee One builds and develops large-scale energy storage solutions. These systems are unique because they’re based on clean technology. The systems are large-scale because they range in storage capacity from a few megawatt-hours to hundreds. Large-scale energy storage is a new phenomenon and Bee Bee One aims to position itself as a global leader in the clean energy storage market.

That our technologies are substantially different from the batteries and battery technology we’ve seen in recent decades, is more than obvious for that reason alone. Because we love clean technology, we’re also on a different track than lithium-ion technology. To improve the processes in our energy storage systems, we’re looking for a Process Innovation Engineer.

Why this opportunity is for you
We’re looking for someone who feels at home in a young, dynamic and challenging environment, where passion and the drive to continuously improve resonate from within every part of the organisation. We’re looking for someone who has several years of relevant work experience to strengthen the theoretical and practical aspects of our team. We love to think and we love to do. We are revolutionary and realistic. We want to strengthen our innovation team with you. You’ll be involved in all facets of our systems and our business operations.

Can you see yourself in this role?
You can be the creative link between theory and practice. You’re a team player. You like to spar with your colleagues from different backgrounds. You understand what is required of you in innovation. You have a clear understanding of other people. You feel responsible for your job and would like to become a supporting player in our team. We want to build systems that are unique in every way, and you get a kick out of contributing to that.

Your profile

 • PhD or MSc in Process Technology, Chemistry or Applied Physics
 • Several years of practical experience in process development in the chemical, food, or energy sector
 • You have knowledge of dynamic processes in which the storage and transfer of heat plays an important role
 • You can convert theory into P&ID schemes and translate them into physical objects
 • You’re satisfied where you are now but you’d prefer to work in an environment where you can challenge yourself more
 • You have ideas and take initiative
 • You function well both independently and as part of a team
 • Your charming personality allows you to win over clients and colleagues
 • You’re fluent in Dutch and English

Our offer
With us, you can be yourself. And develop even more!  We’d like you to enjoy your time with us and we’ll help you with that. For the right person, we offer suitable remuneration along with other benefits. Bee Bee One is part of a group of companies that are active in the next generation of sustainable technology.  We offer career growth opportunities within Bee Bee One and the group.

Your application
You can send your response by post or e-mail to:

Bee Bee One B. V.
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp

For the attention of Marjorie Boddeke info@beebeeone.com 
Telephone +31023 – 554 33 30.

About Bee Bee One B.V
Bee Bee One develops the worlds cleanest energy storage systems — before, during and after use. The systems have storage capacities ranging from 10 to 400 MWh. We work for clients locally and abroad.  With our technology, we make an important contribution to making society more sustainable.