Mechanical Innovation Engineer

Mechanical Innovation Engineer

PhD positie

Bee Bee One is een jong en dynamisch bedrijf dat is opgericht in 2019. Bee Bee One is een duurzame deelneming van Wilgenhaege Investments en ontstaan vanuit de eigen innovatieafdeling. Bee Bee One bouwt en ontwikkelt grote energieopslagsystemen. De systemen zijn uniek, omdat ze zijn gebaseerd op schone technologie. De systemen zijn groot omdat ze in opslagcapaciteit kunnen variëren van enkele megawattuur tot honderden megawattuur. De opslag van energie op grote schaal is een nieuw fenomeen en Bee Bee One wil internationaal een leidende positie innemen in de markt voor schone opslag van energie.

Dat onze technologieën wezenlijk anders zijn dan de batterij en accutechnologie die we in de afgelopen decennia hebben gezien, ligt alleen al om die reden meer dan voor de hand. Omdat we van schone technologie houden, zitten we ook op andere sporen dan de lithium-ion technologie. Voor het ontwerpen en optimaliseren van onze energieopslagsystemen zijn we op zoek naar een Mechanical Innovation Engineer.

 

Waarom dit een kans is voor jou?
Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een jonge, dynamische en uitdagende omgeving, waarbij passie en de drijfveer om dingen doorlopend beter te maken, in alle geledingen van de organisatie doorklinken. We zijn op zoek naar iemand die al enkele jaren relevantie werkervaring heeft en ons team in theoretische én praktische zin komt versterken. We houden van denken én we houden van doen. Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken.

 

Herken je je hierin?
Je bent je ervan bewust dat er in de samenleving veel moet veranderen om de leefbaarheid op onze planeet te behouden en te verbeteren. Technologie kan daaraan bijdragen. Je ziet de uitdagingen en de noodzaak van praktische toepassingen. Je ziet het nut van een wetenschappelijke grondslag, maar ook de noodzaak van een snel resultaat. Je houdt van nadenken én je houdt van bouwen. Je hebt een brede interesse en werkt graag samen met innovatie-engineers uit andere disciplines. Je hebt het in je om een dragende speler te worden in ons team. Je krijgt een kick van de dingen die we maken.

 

Je profiel

 • PhD niveau in Mechanical Engineering of gerelateerde disciplines;
 • Je hebt kennis van processen waarin (de opslag van) warmte een belangrijke rol speelt;
 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen;
 • Je hebt ideeën en neemt initiatief;
 • Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren;
 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van cliënten en collega’s te winnen;
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je voelt je thuis in het modelleren van processen en systemen met behulp van bijvoorbeeld Matlab/Simulink of Python;
 • Je bent kundig met thermodynamica/stromingsleer en hebt affiniteit met mechatronica.

 

 

Ons aanbod
Wij begrijpen je manier van denken en proberen je daar zo goed mogelijk in te faciliteren. We denken en werken graag ‘out of the box’. Soms is er zelfs geen ‘box’. Hoe we komen tot de oplossingen die we zoeken, doet er niet zoveel toe, als we er maar komen. In de meeste gevallen ontstaat dit doordat we elkaar helpen, plezier hebben in wat we doen en elkaar prikkelen. Bij ons kun je jezelf zijn. En: jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt en daar helpen we je mee. Persoonlijke-, wetenschappelijke- en zakelijke dynamiek in een menselijk jasje. Voor de juiste man of vrouw bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, die zijn afgestemd op kennis en ervaring. Na gebleken geschiktheid bieden we je graag een vaste baan aan.

 

Je sollicitatie

Je kunt je reactie per post of e-mail sturen naar:

Bee Bee One B.V
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp
Ter attentie van Marjorie Boddeke info@beebeeone.com 
Telefoon 023 – 554 33 30

 

Over Bee Bee One
Bee Bee One ontwerpt, ontwikkelt en bouwt energieopslagsystemen. De systemen zijn gebaseerd op schone technologie en de technologie die we gebruiken is schaalbaar. Bee Bee One is een jong, innovatief en dynamisch bedrijf. Neem een kijkje op www.beebeeone.com. Bee Bee One is een deelneming van Wilgenhaege Investments. Wilgenhaege heeft belangen in meerdere bedrijven en sectoren. De bedrijven in de energiesector houden zich bezig met het genereren van energie, het opslaan van energie, verhandelen van energie en het duurzaam inzetten van energie in productiesystemen. In de transportsector werken we aan technologie voor treinen, trams en metro’s die ervoor zorgt dat tot wel 90% van de energie bespaard kan worden. Ook is Wilgenhaege bezig met kleinschalige afvalverwerking in grote steden en nieuwe, onzichtbare technieken om geluidsoverlast terug te dringen in rumoerig stedelijke, of industriële gebieden.

Mechanical Innovation Engineer

Post-doctoral position

Bee Bee One is a young and dynamic company, established in 2019. Bee Bee One is a sustainable venture held by Wilgenhaege Investments and was created by our own innovation division. Bee Bee One constructs and develops large-scale energy storage solutions. These systems are unique, because they are based on clean technology. The systems are large-scale in the sense that their storage capacity ranges from a few megawatt hours to hundreds of megawatt hours. Large-scale energy storage is a new phenomenon, and Bee Bee One wants to become an international leader in the market for clean energy storage.

The fact that our technologies are significantly different to the batteries and battery technology that we have seen in the last few decades is significant in its own right. Because we care about clean technology, we are on a totally different track than lithium-ion technology. To design and optimize our energy storage systems, we’re looking for a Mechanical Innovation Engineer.

 

Why is this opportunity right for you?
We are looking for someone who feels at home in a young, dynamic and challenging environment, where passion and a commitment to keep on improving things are found at every level of the organisation. We are looking for someone who already has a few years relevant work experience and can contribute to our team on both the theoretical and the practical front. We love people who think, and we love people who act. We are revolutionary and realistic. We want you to help us strengthen our innovation team. You will be involved in all aspects of our systems and our management.

 

Can you see yourself in this role?
You’re aware that a lot needs to change in society to maintain and improve the quality of life on our planet. Technology can contribute to this. You identify the challenges and the need for practical applications. You see the usefulness of a scientific foundation but at the same time recognise the need for a quick result. You like to think and you like to build. You have a wide range of interests and enjoy working with innovation engineers from other disciplines. You have what it takes to become a key player on our team. You get a kick out of the things we build.

 

Your profile

 • PhD in mechanical engineering or related disciplines
 • You have knowledge of processes in which (the storage of) heat plays an important role
 • You are enjoying your current work, but you would prefer to work in an environment where you can step up and deliver more
 • You are an ideas person and you take the initiative
 • You can deliver excellent work either on your own and as part of a team
 • Your pleasant personality means you are liked by customers and colleagues
 • You are fluent in Dutch and English
 • You feel at home in the modelling of processes and systems using Matlab/Simulink or Python for example
 • You are proficient in thermodynamics/fluid mechanics and have an affinity for mechatronics

 

 

Our offer
We understand your way of thinking and will try to accommodate you as much as possible. We like to think and work “outside the box”. Sometimes there isn’t even a “box”. It doesn’t really matter how we get to the solutions we seek, just as long as we get there. In most cases, this is because we help each other, enjoy what we do and stimulate each other. With us, you can be yourself. And: develop yourself further! We’d like you to enjoy your time with us and will help you with that. Personal, scientific and business dynamics with a human touch. For the right person, we’re offering suitable remuneration along with other benefits tailored to your knowledge and experience. After proving your suitability, we’ll be happy to offer you a permanent job.

 

Your application

You can send your reply by letter or email to:

Bee Bee One B.V.
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp
Attention: Marjorie Boddeke info@beebeeone.com 
Phone: +31 (0) 23 554 33 30

 

 

About Bee Bee One
Bee Bee One designs, develops and constructs energy storage systems. These systems are based on clean technology and the technology we use is scalable. Bee Bee One is a young, innovative and dynamic company. Take a look at www.beebeeone.com. Bee Bee One is a venture holding of Wilgenhaege Investments. Wilgenhaege holds interests in multiple companies and sectors. The companies in the energy sector are focussed on generating energy, storing energy, trading in energy and the sustainable use of energy in production systems. In the transport sector we are working on technology for trains, trams and subways that deliver energy saving of as much as 90%. Wilgenhaege is also involved in small-scale waste processing in large cities and new, invisible technologies to reduce noise pollution in noisy urban or industrial areas.