Mechanical Innovation Engineer

Mechanical Innovation Engineer

PhD positie

Bee Bee One B.V. heeft het technisch hart van grote energieopslagsystemen ontwikkeld. Die systemen zijn uniek, omdat ze zijn gebaseerd op schone technologie. De opslag van energie op grote schaal is een nieuw fenomeen en wij zijn een jong en dynamisch bedrijf. De componenten van onze systemen, maar ook het design, worden doorlopend doorontwikkeld en afgestemd op de eisen en wensen van de eindgebruikers. Juist omdat we een jong bedrijf zijn en werken met nieuwe technologie, zit elke dag vol nieuwe uitdagingen. Voor het ontwerpen en optimaliseren van onze energieopslagsystemen zijn we op zoek naar een Mechanical Innovation Engineer die zich daar helemaal bij thuis voelt. We zijn op zoek naar iemand die al enkele jaren relevante werkervaring heeft en ons team in theoretische én praktische zin komt versterken.

Waarom dit een kans is voor jou
Voor onze schone en unieke energieopslagsystemen hebben we jou nodig! We willen namelijk dat onze systemen in alle opzichten uniek zijn. Daar hebben we jouw kennis bij nodig. Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons team versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken.

Herken je je hierin?
Je bent je ervan bewust dat er in de samenleving veel moet veranderen om de leefbaarheid op onze planeet te behouden en te verbeteren. Technologie kan daaraan bijdragen. Je ziet de uitdagingen en de noodzaak van praktische toepassingen. Je ziet het nut van een wetenschappelijke grondslag, maar ook de noodzaak van een snel resultaat. Je houdt van nadenken én je houdt van bouwen. Je hebt een brede interesse en werkt graag samen met innovatie-engineers uit andere disciplines. Je hebt het in je om een dragende speler te worden in ons team. Je krijgt een kick van de dingen die we maken

Je profiel

 • PhD of MSc niveau met relevante onderzoeks- / R&D-ervaring in Mechanical Engineering of gerelateerde disciplines;
 • Je hebt kennis van processen waarin (de opslag van) warmte en mechanische energie een belangrijke rol speelt;
 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen;
 • Je zit vol ideeën, neemt initiatief en kan goed zelfstandig, maar ook in teamverband werken;
 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van cliënten en collega’s te winnen;
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je voelt je thuis in het modelleren van processen en systemen met behulp van bijvoorbeeld Matlab/Simulink of Python;
 • Je hebt aantoonbare praktijkervaring met ontwerp van systemen of componenten in de hydrauliek of pneumatiek;
 • Je bent kundig met thermodynamica/stromingsleer en hebt affiniteit met mechatronica.

Ons aanbod
Bij ons kun je jezelf zijn. En jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt bij ons en daar helpen we je ook mee. Voor de juiste persoon bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bee Bee One maakt deel uit van een groep van bedrijven die actief zijn in de volgende generatie technologie op het gebied van duurzaamheid. We bieden je doorgroeimogelijkheden binnen Bee Bee One en binnen de groep.

Je sollicitatie
Je kunt je reactie per email sturen naar: info@beebeeone.com 
Telefoon 023 – 554 33 30.

Over Bee Bee One B.V
Bee Bee One ontwerpt, ontwikkelt en bouwt energieopslagsystemen. Het zijn de schoonste ter wereld. Vóór, tijdens en ná gebruik. De systemen hebben een opslagcapaciteit variërend van 10 tot 400 MWh. We werken voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Met onze technologie leveren wij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving.

Mechanical Innovation Engineer

PhD Position

Bee Bee One B.V. develops the technical core for large-scale energy storage systems. These systems are unique, because they are based on clean technology. The large-scale storage of energy is a new phenomenon and we are a young and dynamic company. The components of our systems and their design are completely redeveloped from scratch through to the end product, and are designed to meet the demands and wishes of end users. Because we are such a young company and we are working with new technology, every day brings new challenges. To design and optimize our energy storage systems, we’re looking for a Mechanical Innovation Engineer who feels totally at home in this environment. We are looking for someone who already has a few years relevant work experience and can contribute to our team on both the theoretical and the practical front.  

Why this is an opportunity for you
We need you for our clean and unique energy storage systems! We want our systems to be totally unique, in every respect. To achieve this, we need your expertise. We are revolutionary and realistic. We want you to help us strengthen our team. You will be involved in all aspects of our systems and our management.

Can you see yourself in this role?
You’re aware that a lot needs to change in society to maintain and improve the quality of life on our planet. Technology can contribute to this. You identify the challenges and the need for practical applications. You see the usefulness of a scientific foundation but at the same time recognise the need for a quick result. You like to think and you like to build. You have a wide range of interests and enjoy working with innovation engineers from other disciplines. You have what it takes to become a key player on our team. You get a kick out of the things we build.

Your profile

 • PhD or MSc with relevant research / R&D experience in mechanical engineering or related disciplines
 • You have knowledge of processes in which (the storage of) heat and mechanical energy plays an important role
 • You are enjoying your current work, but you would prefer to work in an environment where you can step up and deliver more
 • You are full of ideas, take initiative and can deliver excellent work either on your own and as part of a team
 • Your pleasant personality means you are liked by customers and colleagues
 • You are fluent in Dutch and English
 • You feel at home in the modelling of processes and systems using Matlab/Simulink or Python for example
 • You have proven practical experience with the design of systems or components in hydraulics or pneumatics;
 • You are knowledgeable in thermodynamics/fluid mechanics and have an affinity for mechatronics.

 What we offer
With us, you can be yourself. And further develop yourself! We like to see people feel at home with us, and we will help you with that. For the right person we offer an attractive pay and benefits package. Bee Bee One is part of a group of companies working on the next generation of technology in the area of sustainability. We offer you growth opportunities both within Bee Bee One and within the group.

Your application
You can respond by sending an email to: info@beebeeone.com 
Telephone (+31) (0)23 – 554 33 30.

About Bee Bee One B.V.
Bee Bee One designs, develops and constructs energy storage systems. They are the cleanest systems in the world. Before, during and after use. These systems have a storage capacity ranging from 10 to 400 MWh. We work to order for clients in the Netherlands and overseas. Through our technology we are making an important contribution to a more sustainable human society.