Project Engineer

Project Engineer

Bee Bee One B.V. heeft het technisch hart van grote energieopslagsystemen ontwikkeld. Die systemen zijn uniek, omdat ze zijn gebaseerd op schone technologie. De opslag van energie op grote schaal is een nieuw fenomeen en wij zijn een jong en dynamisch bedrijf. De componenten van onze systemen, maar ook het design, worden doorlopend doorontwikkeld en afgestemd op de eisen en wensen van de eindgebruikers. Juist omdat we een jong bedrijf zijn en werken met nieuwe technologie, zit elke dag vol nieuwe uitdagingen. Wij zijn op zoek naar een energieke en gepassioneerde Project Engineer die zich daar helemaal bij thuis voelt. We zijn op zoek naar iemand die al enkele jaren relevante werkervaring heeft opgebouwd en toe is aan deze geweldige uitdaging.

Waarom dit een kans is voor jou
Voor onze schone en unieke energieopslagsystemen hebben we jou nodig! We willen namelijk dat onze systemen in alle opzichten uniek zijn. Daar hebben we jouw kennis bij nodig. Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons team versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken.

Herken je je hierin?
Je bent van A tot Z betrokken bij onze productie en fabricage en je hebt affiniteit met techniek. Dat spreekt voor zich. Je houdt ervan om met collega’s die een andere achtergrond hebben te sparren om zo te komen tot het beste resultaat. Je voelt je verantwoordelijk voor je job en wilt graag een dragende speler in ons team worden. Je beschikt over de kwaliteiten om onze Project Manager te ondersteunen bij ontwerpbeoordelingen, updates van documentatie, vraagstukken, rapporten, etc. Wij willen in alle opzichten systemen bouwen die uniek zijn en jij krijgt er een kick van om daaraan bij te dragen.

Je profiel 
• Je hebt minimaal 3 – 5 jaar ervaring op het gebied van energieopwekking of turbomachines
• Je hebt een afgeronde Master of Science of gelijkwaardig door verworven werkervaring
• Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol waarin je interactie had met meerdere externe leveranciers en andere stakeholders in een projectomgeving
• Je hebt een uitstekend begrip van goed vakmanschap en kwaliteitsnormen
• Je hebt ervaring met producttesten en kwaliteitscontrole
• Je ondersteunt de Project Manager; ontwerpbeoordelingen, updates van documentatie, vraagstukken, rapporten, enz.
• Je communiceert over eventuele problemen die voortkomen uit de voorbereidings- of uitvoeringsfase en je draagt zorg voor een oplossing
• Je beoordeelt en beheert wijzigingen, inclusief het genereren van wijzigingsopdrachten
• Je communiceert omvang, kosten en planningsimpact aan het senior management
• Je communiceert en werkt samen met leveranciers/externe partners
• Je focust op veiligheid, naleving van planning en budget en tegelijkertijd op het voldoen aan goed vakmanschap, bedrijfsbeleid, voorschriften, etc.
• Coördineren en assisteren van de afdeling Systemen/Productontwerp om tot een product te komen
• Overzien van de fabrieksacceptatietest en de acceptatietest op locatie bij de klant
• Je bent bereid om indien nodig naar leveranciers of locaties te reizen (in binnen- en buitenland)
• Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels
• Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen

Ons aanbod 
Bij ons kun je jezelf zijn. En jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt bij ons en daar helpen we je ook mee. Voor de juiste persoon bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bee Bee One maakt deel uit van een groep van bedrijven die actief zijn in de volgende generatie technologie op het gebied van duurzaamheid. We bieden je doorgroeimogelijkheden binnen Bee Bee One en binnen de groep.

Je sollicitatie 
Je kunt je reactie per e-mail sturen naar: info@beebeeone.com 
Telefoon 023 – 554 33 30 

Over BeeBeeOne B.V. 
Bee Bee One ontwerpt, ontwikkelt en bouwt energieopslagsystemen. Het zijn de schoonste ter wereld. Vóór, tijdens en ná gebruik. De systemen hebben een opslagcapaciteit variërend van 10 tot 400 MWh. We werken voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Met onze technologie leveren wij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving.

Project Engineer

Bee Bee One B.V. develops the technical core for large-scale energy storage systems. These systems are unique, because they are based on clean technology. The large-scale storage of energy is a new phenomenon and we are a young and dynamic company. The components of our systems and their design are completely redeveloped from scratch through to the end product, and are designed to meet the demands and wishes of end users. Because we are such a young company and we are working with new technology, every day brings new challenges. We are now looking for an energetic and passionate Project Engineer who feels totally at home in this environment. Our ideal candidate already has a few years of relevant experience under their belt and is looking for a major challenge.  

Why this is an opportunity for you
We need you for our clean and unique energy storage systems! We want our systems to be totally unique, in every respect. To achieve this, we need your expertise. We are revolutionary and realistic. We want you to help us strengthen our team. You will be involved in all aspects of our systems and our management.

Can you see yourself in this role?
You are involved in our production and manufacturing from A to Z and you feel at home with technology. That is a must. You love brainstorming with colleagues who have a different background to yours in order to figure out the optimum result. You take responsibility for your own work, and would like to become a cornerstone of our team. You have the abilities to support the Project Manager by designing reviews, documentation updates, issues, reports, etc. We are looking to build systems that are unique in every respect, and you get a kick out of making a contribution to this.

Your profile 
• You have at least 3 – 5 years of professional experience in the field of energy generation or turbomachinery
• You hold a Master of Science or have equivalent competence gained through working experience
• You have experience in working in a similar role interacting with multiple external suppliers and stakeholders in a project environment
• Excellent understanding of good engineering practices and quality standards
• Experience with product testing and quality control
• Direct support for the project manager; design reviews, documentation updates, issues, reports, etc.
• Communicate and troubleshoot any issues arising from preparation or execution phase
• Assess and manage changes including change order generation
• Communicate scope, cost and schedule impact to Senior Management
• Communicate and collaborate with suppliers/ external partners
• Focussing on safety, schedule and budget adherence while complying with good engineering practices, company policies, regulations and codes
• Coordinate and assist the systems/product design department to achieve a product
• Oversee factory acceptance test and the customer site acceptance test
• You are willing to travel to suppliers or sites when needed (in NL and abroad)
• You are fluent in both Dutch and English
• You enjoy your current work, but you would prefer to work in an environment where you can step up and deliver more

What we offer 
With us, you can be yourself. And further develop yourself! We like to see people feel at home with us, and we will help you with that. For the right person we offer an attractive pay and benefits package. Bee Bee One is part of a group of companies working on the next generation of technology in the area of sustainability. We offer you growth opportunities both within Bee Bee One and within the group.

Your application 
You can respond by sending an email to: info@beebeeone.com 
Phone: +31 (0) 23 554 33 30 

About BeeBeeOne B.V.
Bee Bee One designs, develops and constructs energy storage systems. They are the cleanest systems in the world. Before, during and after use. These systems have a storage capacity ranging from 10 to 400 MWh. We work to order for clients in the Netherlands and overseas. Through our technology we are making an important contribution to a more sustainable human society.